Regulamin

Q. § 1 INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem oraz operatorem witryny internetowej www.zielonebutelki.pljest Spółka BalticResourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańskuprzy ul. Barniewicka 54a, 80 –299 Gdańsk, wpisaną do Rejestry Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsk Północ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000283521 posiadającą NIP: 9570973885 oraz REGON: 220450738, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), umożliwiająca za pośrednictwem strony internetowej www.zielonebutelki.pl składanie zamówień.
Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby właściciela witryny internetowej. Użytkownik korzystający z portalu www.zielonebutelski.ploświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej i jej usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone.
Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).
Spółka BalticResourcingSp. z o.o. posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa. Zezwolenie Nr I – 247/219/B - 16 (od 4,5% do 18 wydane na podstawie art. 18.ust. 1-5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami). Zezwolenie wydane jest na czas oznaczony, od dnia 23.08.2016 r. do dnia 31.08.2021 r. wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk. Sprzedaż dokonywana jest w punkcie sprzedaży detalicznej przy ul. Barniewicka 54 A, 80 –299 Gdańsk. Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Zamówienie towarów składane poprzez witrynę www. zielonebutelki.pl. może składać osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”.

Kontakt Klienta ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej pod adresem : sklep@zielonebutelki.pl ,
b) pod numerem telefonu: (58) 5065959, w godzinach od 08:00 do16:00 (od poniedziałku do piątku) ;
c) dane adresowe właściciela www.zielonebutelki.plznajdują się także na stronie w zakładce „Kontakt”.

Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez właściciela sklepu internetowego ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

Q. § 2 DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Klient -pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu ;
2) Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.zielonebutelki.pl.
3) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonebutelki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
4) Towar - produkty zaprezentowane i oferowane w Sklepie internetowym.
5) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BalticResourcing Sp. z o.o. (właścicielem Sklepu internetowego www.zielonebutelki.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
6) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
7) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
9) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm. )
10) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zm. )
11) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Q. § 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz zamawiania towarów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonebutelki.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.zielonebutelki.pl, prowadzony jest przez Spółkę BalticResourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
4. Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont utworzonych przez użytkownika Sklepu internetowego www.zielonebutelki.pl oraz warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego. Co więcej, Regulamin określa również warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego i zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
5. Witryna internetowa: www.zielonebutelki.pl oraz sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
6. Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Regulamin jest udostępniany w sposób nieodpłatny.
7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

Q. § 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać między innymi dostęp do Internetu oraz jedną z dostępnych przeglądarek internetowych, a także mieć włączoną obsługę Java Script, oraz mieć włączoną obsługę plików Cookies. Co więcej, w celu korzystania z usług świadczonych na gruncie niniejszego Regulaminy powinien posiadać aktywny adres korespondencji e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Rejestracja na stronie internetowej zielonebutelki.pl jest bezpłatna i dobrowolna lecz może być dokonana, tylko i wyłącznie przez osobę pełnoletnią (która ukończyła 18 rok życia). Aby złożyć zamówienie, skorzystać z możliwości Konta Klienta, a także należy zarejestrować się na portalu www.zielonebutelki.pl. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Za pośrednictwem strony internetowej www.zielonebutelki.pl możliwe jest również składania zamówienia jako gość. Warunkiem rejestracji i składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest ukończenie 18 roku życia.
 4. Klient, w celu rejestracji konta użytkowania, zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie. W momencie rejestracji niezbędnej jest podanie: aktywnego adresu e-mail (który staje się loginem Klienta w sklepie internetowym), hasła i innych wymaganych danych oraz zgód wskazanych w formularzu na stronie internetowej. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy, który nie może być adresem skrytki pocztowej. W momencie dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 6. Sklep internetowy zielonebutelki.plzastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 7. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu internetowego ,
 8. działalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
 9. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 10. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 11. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 12. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 13. podane przez Klienta dane adresowe i personalne budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez zielonebutelki.plzostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Na skutek wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi do trwałego usunięcia konta Klienta.. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu
 15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony zielonebutelki.plponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.
 16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 17. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

Q. § 5 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.zielonebutelki.pl jest rejestracja, na portalu dostępnym pod adresem zielonebutelki.pl.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnieniei zaakceptowanie przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego. Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta sklep internetowy wymaga podania w szczególności jego prawdziwej daty urodzenia. Jednocześnie BalticResourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zastrzega, iż nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za podanie danych nieprawdziwych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta, składającego zamówienie w sklepie internetowym. Co więcej, zastrzega sobie również prawo do dokonywania czynności weryfikacyjnych wiek.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. W przypadku podania niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym, zarejestrowanie na stronie sklepu internetowego nie będzie możliwe. Ponadto, nie będzie możliwe przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 4. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości ze skutkiem natychmiastowym do zasobów Sklepu internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu. Uprawnienie o którym mowa powyżej może mieć również miejsce w w następujących przypadkach:
 5. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 6. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
 7. dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię zielonebutelki.pl.
 8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody wyrażonej przez BalticResourcingSp. z o.o.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 10. Na gruncie niniejszego regulaminu Klient jest zobowiązany między innymi do:
 11. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich ;
 12. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
 13. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 14. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla BalticResourcingSp. z o.o. ;
 15. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 16. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

Q. § 6 WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep internetowy zielonebutelki.pl , umożliwia Klientom sklepu składanie zamówienia towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego pod adresem www.zielonebutelki.pl. Zamówienia składane są przez Klientów za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach internetowych. Składanie zamówień jest możliwe również pod numerem telefonu (58) 5065959, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:sklep@zielonebutelki.pl oraz osobiście w miejscu sprzedaży detalicznej sklepu internetowego tj. przy ul. Barniewickiej 54 A , 80 - 299 Gdańsk
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat.  W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Klienta składającego zamówienie, zielonebutelki.plzastrzega sobie prawo do żądania okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność zamawiającego Klienta.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybieranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej.
 5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, zawierając informacje dotyczące specyfikacji złożonego zamówienia, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy oraz przewidywanego jego czasu.
 7. Przyjęcie potwierdzonego zamówienia do realizacji rozpoczyna się: 
 8. w przypadku zamówień płatnych gotówką za pobraniem – w momencie odczytania przesłanego zamówienia ;
 9. w przypadku zamówień płatnych zwykłymi przelewami – następnego dnia roboczego po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji dotyczącej zaksięgowania płatności ;
 10. w przypadku zamówień płatnych szybkimi przelewami – w chwili uzyskania pozytywnej autoryzacji dotyczącej zaksięgowania płatności na rachunku odbiory ;
 11. w przypadku płatności kartą - w chwili uzyskania pozytywnej autoryzacji dotyczącej zaksięgowania płatności na rachunku odbiory.  
 12. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do godziny 12:00, realizacja zamówienia i wysyłka zamówienia następuje tego samego dnia. Dostawa zamówionego towaru następuje następnego dnia roboczego.

 

Q. § 7 CENY ZAMAWIANEGO TOWARU

 1. Wszystkie ceny za wina, podane na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz inne daniny podatkowe przewidziane na gruncie przepisów obowiązującego prawa.  
 2. Przedstawione ceny za oferowane wina, nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki jest doliczanado złożonego zamówienia w zależności od jego rodzaju.
 3. Ceny win ustalane są w oparciu o aktualny asortyment sklepu internetowego i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen. 
 4. Zdjęcia produktów służą prezentacji konkretnie wybranych modeli i mają charakter poglądowy. Dostarczone produkty mogą różnić się wizualnie od przedstawionych na fotografii. Precyzyjne informacje o aktualnym roczniku wina czy szczepie winogron znajdują się w opisie na karcie produktu.
 5. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych BalticResourcingSp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 6. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas składania zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję. Kupujący powinien podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 7. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej, bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 8. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

Q. § 8 REGULAMIN CENOWY

Wina oferowane na stronie internetowej www.zielonebutelki.pl dostępne są w następujących formach:

 1. Pojedyncze butelki - w cenach jednostokowych ;
 2. „Straight Box” - z rabatem w wysokości -10%, ceny za butelkę, przy zakupie min. 6 takich samych win (-10% Straight Box). 
 3. „Mixed Box” - z rabatem w wysokości – 5 % ceny za butelkę, przy zakupie min. 6 różnych win (- 5 % Mixed Box),

Q. § 9 FORMY PŁATNOŚCI

Klient, ma możliwość płatności za zamówiony towar :

 1. gotówką przy odbiorze towaru do rąk kuriera (płatność za pobraniem)
 2. przelewem po złożeniu zamówienia na następujący numer rachunku bankowego prowadzonego w banku PKO Oddział 27 w Gdańsku : Towar zostaje wysłany wraz z fakturą/paragonem po otrzymaniu środków pieniężnych na rachunek właściciela sklepu internetowego;
 3. za pomocą ePrzelewówprzez system Przelewy24.pl.; towar zostaje wysłany wraz z fakturą/paragonem po otrzymaniu przez nas potwierdzenia autoryzacji transakcji; może to trwać do 24 godzin,
 4. kartą płatniczą w miejscu sprzedaży - transakcje obsługuje Przelewy24.pl,
 5. inne warunki płatności niż uwzględnione powyżej wymagają odrębnych, indywidulanych  ustaleń, dokonanych za pośrednictwem korespondencji e-mail, pod rygorem nieważności. 

Q. § 10 DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów odbywa się tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, odbywa się ona tylko pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient. O doliczanych kosztach przesyłki Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy i składania zamówienia.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską (za pośrednictwem kuriera firmy Fedex lub Let’sDeliver dla szybkich przesyłek miejskich. Koszty dostawy zostają wskazane w czasie składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 godzin do 48 godzin, począwszy od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Jeżeli zamówienie zostanie złożone przez Klienta do godziny 12:00, dostawa Kurierem zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym lub tego samego dnia zgodnie z oknem zamówień i dostaw dla szybkich przesyłek miejskich.
 5. Szybkie przesyłki miejskie dostępne są tylko dla wybranych kodów pocztowych.
 6. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 7. Zamawiane towary są odpowiednio zapakowane. Przesyłki są ubezpieczone.
 8. Sklep internetowy zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, sklep internetowy złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.
 10. Klient ma możliwość ustalenia ze sklepem internetowym, iż dostawa zamówionego towaru nastąpi w sobotę. W przypadku takich ustaleń / za 20 PLN więcej
 11. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru. W przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru, Klient otrzymuje „Voucher” imienny o wartości 20,00 złotych do wykorzystania na dalsze zakupy w sklepie internetowym. Voucher o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zachowuje termin ważności w okresie 1 miesiąca od dnia jego odbioru.

Q. § 11 PROMOCJE

 1. Aktualne promocje organizowane i oferowane przez sklep internetowy są dostępne na stronie internetowej zielonebutelki.pl, w zakładce „Info” – promocje i rabaty.
 2. Udział w promocjach jest dobrowolny, z tym zastrzeżeniem, że udział w promocjach w czasie ich trwania, mogą brać jedynie osoby pełnoletnie (które skończyły 18 rok życia), spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 3. Klient może przystępować do Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowegospełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Sklep internetowy zielonebutelki.pl zastrzega sobie prawo do każdorazowego ustalania warunków obowiązującej promocji. W tym przede wszystkim zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania bądź zawieszenia na stronie internetowej sklepu www.zielonebutelki.pl .
 5. Dostępne rabaty i promocje nie łączą się.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

Q. § 12 UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na gruncie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu na adres:
 3. Baltic Resourcing Sp.zo.o. ul. Barniewicka 54a, 80-299 Gdańsk
 4. lub na adres e-mail: reklamacja@zielonebutelki.pl
 5. Wzór oświadczenia z którego może skorzystać Klient, w celu odstąpienia od umowy, znajduje się T U T A J.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówiony towar bezpośrednio do sklepu internetowego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sklep internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sklep internetowy zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do sklepu internetowego w stanie niezniszczonym.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie jej transportu. O ile jest to możliwe, zwracany towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 12. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

Q. § 13 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie złożonego zamówienia i innych usług oferowanych. Co więcej powyższe uprawnienie przysługuje również co do kwestii wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, co do zasady powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. opis (towaru, usterki, niezgodności towaru z umową, numer zamówienia);
  3. datę zakupu
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie zielonebutelki.pl niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 4. Reklamacje można składać:
  1. mailowo pod adresem e-mail: reklamacja@zielonebutelki.pl
  2. korespondencyjnie: na adres:

BalticResourcing Sp.zo.o., ul. Barniewicka 54a, 80-299 Gdańsk,

 

 1. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 3. W przypadku, gdy zielonebutelki.pl, nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Konsument ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

Q. § 14 DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ DANYCH

 1. Dane Klientów sklepu internetowego zielonebutelki.pl przetwarzane są przez właściciela sklepu internetowego. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione do wglądu Klienta, którego dane dotyczą.
 2. Klient jest uprawniony do poprawiania dotyczących go danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych wymaganych przy rejestracji lub zakupu jako gość uniemożliwi założenia konta w serwisie internetowym.
 3. Administratorami danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego zielonebutelki.pl. Dane osobowe Klientów, wykorzystywane będą w celu realizacji zamówień, weryfikacji, jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami, w zakresie związanym z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażowym, w celu utrzymywania kont w serwisie internetowym, a także w prawnie usprawiedliwionym celu właściciela tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług właściciela.
 4. Właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych kont Klientów. Klient obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 
 5. Z zastrzeżeniem zawartych w niniejszym Regulaminie, zielonebutelki.pl nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Klientów kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta. 
 6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, zielonebutelki.pl w ramach realizacji umowy z Kupującym zastrzega sobie możliwość przesłania Kupującemu, bezpośrednio na podany przez niego na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Q. § 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej zielonebutelki.pl z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Właściciel sklepu internetowego zielonebutelki.pl zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w serwisie internetowym. Właściciel dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 12 godzin w każdym tygodniu udostępniania kont. 
 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W razie sporu powstałego w związku z działalnością sklepu internetowego na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela sklepu internetowego.
 7. BalticResourcing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku zmian technicznych, organizacyjnych, obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności czy zmiany sposób dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sklep internetowy opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.