Największy wybór win ekologicznych w Polsce!

Kategorie win

REGULAMIN SKLEPU 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu jest Spółka Zielone Butelki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743617 posiadająca NIP: 5842775508 oraz  REGON: 380957077.  
 2. Spółka Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo i od 4,5% do 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie Numer: I-215/212/B-18(od 4.5%do 18% wydane na podstawie art. 18.ust. 1-5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami). Zezwolenie wydane jest na czas oznaczony, od dnia 01.04.2021r. do dnia 29.02.2024r. wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk. 
 3. Sprzedaż dokonywana jest w punkcie sprzedaży detalicznej przy ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, telefon 58 506 59 59, adres e-mail: sklep@zielonebutelki.pl. Sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie. 
 4. Kontakt Klienta ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem:

  a) poczty elektronicznej pod adresem : sklep@zielonebutelki.pl ,
  b) pod numerem telefonu:  58 506 59 59 , w godzinach od 08:00 do 18:00 (od poniedziałku do piątku) ;
  c) dane adresowe właściciela www.zielonebutelki.pl znajdują się także na dole strony w zakładce „Kontakt”. 
 1. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez właściciela sklepu ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

§ 2 

DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu ; 
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin; 
 3. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 4. Towar – produkty, będące napojami alkoholowymi, zaprezentowane i oferowane w Sklepie.
 5. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (właścicielem Sklepu Zielone Butelki) a Klientem.
 6. Sprzedającym – rozumie się przez to właściciela sklepu tj. spółkę Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  ; 
 7. Koszyk – element funkcji Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów ;
 8. Newsletter – świadczona przez Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie ;
 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm. )
 13. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zm. ) 
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzony jest przez Spółkę Zielone Butelki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. 
 2. Witryna internetowa: www.zielonebutelki.pl oraz sklep stacjonarny przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Celem funkcjonowania witryny internetowej: www.zielonebutelki.pl jest ułatwienie Kupującym zapoznanie się z aktualną ofertą napojów alkoholowych będących piwem, cydrem i winem, oferowanymi przez Sprzedającego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów oferowanych towarów, przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia.
 3. Niniejszy regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców, korzystających ze sklepu. Określa on w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont utworzonych przez użytkownika Sklepu oraz warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu. 
 4. Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Regulamin jest udostępniany w sposób nieodpłatny. 
 5. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Sprzedającego. Użytkownik korzystający z witryny internetowej www.zielonebutelki.pl oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej i jej usług jest w kraju, z którego korzysta prawnie dozwolone. 
 6. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami). 
 7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego, Klient powinien posiadać między innymi dostęp do Internetu oraz jedną z dostępnych przeglądarek internetowych, a także mieć włączoną obsługę Java Script, oraz mieć włączoną obsługę plików Cookies. Co więcej, w celu korzystania z usług świadczonych na gruncie niniejszego Regulaminu powinien posiadać aktywny adres korespondencji elektronicznej (e-mail).
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 3. Rejestracja na stronie internetowej www.zielonebutelki.pl jest bezpłatna i dobrowolna lecz może być dokonana, tylko i wyłącznie przez osobę pełnoletnią (która ukończyła 18 rok życia). Aby złożyć zamówienie i skorzystać z możliwości Konta Klienta należy zarejestrować się na witrynie internetowej www.zielonebutelki.pl. Po dokonaniu rejestracji i podaniu wymaganych danych, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. 
 4. Za pośrednictwem strony internetowej www.zielonebutelki.pl możliwe jest również składania zamówienia jako gość. Warunkiem rejestracji i składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest ukończenie 18 roku życia. 
 5. Klient, w celu rejestracji konta użytkowania, zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie. W momencie rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (który staje się loginem Klienta), hasła i innych wymaganych danych oraz zgód wskazanych w formularzu na stronie internetowej. W momencie dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu ,
  b) działalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe i personalne budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Na skutek wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi do trwałego usunięcia konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta, może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu. 
 2. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.
 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 4. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

§ 5

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu jest rejestracja, na witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.zielonebutelki.pl , bądź korzystanie z usług jako „Gość”.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sklep wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta, sklep wymaga podania w szczególności jego prawdziwej daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedający, zastrzega, iż nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za podanie danych nieprawdziwych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. Co więcej, zastrzega sobie również prawo do dokonywania czynności weryfikacyjnych wiek. 
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. W przypadku podania niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym, zarejestrowanie na stronie internetowej sklepu nie będzie możliwe. Ponadto, nie będzie możliwe przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy. 
 4. Uprawnienie o którym mowa powyżej może mieć również miejsce w następujących przypadkach:

  a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu ;
  c) dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.  
 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Sprzedającego.
 2. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru, którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w internecie.
 4. Na gruncie niniejszego regulaminu Klient jest zobowiązany między innymi do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich ;
  b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego ;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

§ 6

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Sprzedający, umożliwia Klientom sklepu składanie zamówienia towarów oferowanych przez Sprzedającego. Zamówienia składane są przez Klientów za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach internetowych. Składanie zamówień jest możliwe również, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@zielonebutelki.pl oraz osobiście w miejscu sprzedaży detalicznej sklepu internetowego tj. przy ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat.  W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Klienta składającego zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność zamawiającego Klienta. 
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybieranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej.
 5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionego towaru, który nastąpi przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia, jest pełnoletnia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw. 
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, zawierając informacje dotyczące specyfikacji złożonego zamówienia, wybranej metody płatności, wybranego sposobu odbioru zamówionego towaru wraz z przewidywanym czasem jego realizacji. 
 7. Odbiór zamówionych towarów, będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży położonym przy ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, w dniu robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00, do rąk własnych Klienta. 
 8. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta, Sprzedający lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniona jest do żądania od Klienta wylegitymowania się dowodem osobistym, potwierdzającym wiek Klienta. Co więcej, odmowa wydania towaru przez Sprzedającego, może nastąpić w przypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta.
 9. W sytuacji, kiedy Klient nie ma możliwości dokonania odbioru zamówionego towaru osobiście, może on upoważnić do odbioru towaru, inną pełnoletnią osobę trzecią, wskazaną podczas składania zamówienia. W takim przypadku, wydanie zamówionego towaru nastąpi w momencie wydania towarów przez Sprzedawcę Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Zaznaczając opcję zamówienia towaru, za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu. 
 10. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu powyższego, dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach i warunkach poczynionych pomiędzy Klientem a osobą trzecią. W takim przypadku, towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest na adres wskazany podczas składania zamówienia. 
 11. W przypadku określonych w ustępie 9 i 10, Sprzedający ma prawo doliczać do zamówienia opłaty dodatkowe, o których jest informowany w trakcie składania i realizacji zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.zielonebutelki.pl
 12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:

  a) otrzymania przelewu przez Sprzedawcę, albo
  b) od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub 
 1. Gotowość do odbioru Towaru następować będzie w ciągu jednego Dnia Roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego lub przyjęto zamówienie z płatnością za gotówkę do godziny 12:00, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku gotowość do odbioru będzie mieć miejsce w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 10:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi. 

§ 7

CENY ZAMAWIANEGO TOWARU

 1. Wszystkie ceny za wina, podane na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz inne daniny podatkowe przewidziane na gruncie przepisów obowiązującego prawa.  
 2. Przedstawione ceny za oferowane wina, nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki jest doliczana do złożonego zamówienia w zależności od jego rodzaju i wartości składanego zamówienia: 

  a) Darmowa wysyłka – zamówienie powyżej 300 PLN lub powyżej 300PLN przy płatności pobraniowej;
  b) Wysyłka w kwocie 30 zł – zamówienie poniżej 300 PLN
  c) Wysyłka pobraniowa w kwocie 35 zł - zamówienie poniżej 300 PLN
 1. Ceny win ustalane są w oparciu o aktualny asortyment sklepu i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen. 
 2. Zdjęcia produktów służą prezentacji konkretnie wybranych modeli i mają charakter poglądowy. Dostarczone produkty mogą różnić się wizualnie od przedstawionych na fotografii. Precyzyjne informacje o  aktualnym roczniku wina czy szczepie winogron znajdują się w opisie na karcie produktu.
 3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 4. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas składania zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję. Kupujący powinien podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej, bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 6. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

§ 8

KLUB ZIELONE BUTELKI

 1. Sprzedający umożliwia Klientom sklepu, korzystanie z programu lojalnościowego o nazwie „Klub Zielonych Butelek” . 
 2. Przystąpienie do Klubu Zielonych Butelek oraz uzyskanie statusu „Członka Klubu” możliwe jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zielonebutelki.pl w celu utworzenia konta klienta o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu. 
 3. Korzystnie przez Klientów z programu lojalnościowego o nazwie „Klub Zielonych Butelek” jest możliwe tylko i wyłącznie na warunkach określonych oraz wynikających z niniejszego Regulaminu. 
 4. Klienci, będący członkami „Klubu Zielonych Butelek” mogą korzystać z następujących rabatów oraz promocji, organizowanych przez Sprzedającego:  

  a) Rabat w wysokości 5 % wartości zamówienia,
 1. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany wysokości oferowanych rabatów oraz promocji. 
 2. Wszelkie informacje dotyczące Klubu Zielonych Butelek, będą przekazywane Członkom Klubu pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem podanego przez Członka Klubu Zielonych Butelek numeru telefonu. 

§ 9

FORMY PŁATNOŚCI

Klient, ma możliwość płatności za zamówiony towar :

 1. gotówką przy odbiorze towaru do rąk kuriera (płatność za pobraniem) 
 2. przelewem po złożeniu zamówienia na następujący numer rachunku bankowego prowadzonego w banku PKO Oddział 27 w Gdańsku. 
 3. za pomocą ePrzelewów oraz systemem BLIK przez system Przelewy24.pl  oraz transakcji kartami płatniczymi przez system PayU
 4. kartą płatniczą w miejscu sprzedaży -  transakcje obsługuje PAYTEL;
 5. inne warunki płatności niż uwzględnione powyżej wymagają odrębnych, indywidulanych  ustaleń, dokonanych za pośrednictwem korespondencji e-mail, pod rygorem nieważności. 

§ 10

PROMOCJE

 1. Aktualne promocje organizowane i oferowane przez sklep są dostępne na stronie internetowej www.zielonebutelki.pl
 2. Udział w promocjach organizowanych przez Sprzedającego, jest dobrowolny, z tym zastrzeżeniem, że udział w promocjach w czasie ich trwania, mogą brać jedynie osoby pełnoletnie (które skończyły 18 rok życia), spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. 
 3. Klient może przystępować do Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do każdorazowego ustalania warunków obowiązującej promocji. W tym przede wszystkim zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania bądź zawieszenia na stronie internetowej sklepu www.zielonebutelki.pl . 
 5. Dostępne rabaty i promocje nie łączą się. 
 6. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

§ 11

REGULAMIN PROMOCJI ZIELONY MARKET 

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą Zielony Market
 2. Organizatorem Promocji jest Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283521, posiadająca NIP: 9570973885 oraz REGON: 220450738.  
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu wprowadzenia nowego produktu do kategorii Zielony Market i trwa do momentu wyczerpania tego produktu zaproponowanego w przedsprzedaży.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego minimum 3 produktów jednego rodzaju w obniżonej cenie (Korzyść) - widocznej na karcie produktu – z zamieszczonych na liście produktów (Lista) dostępnej pod adresem zielonebutelki.pl/zielony-market/ w ramach jednej transakcji.
 5. Obniżona cena produktu dotyczy produktów znajdujących się na stronie www. zielonebutelki.pl/zielony-market/
 6. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie www.zielonebutelki.pl/zielony-market/
 8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 9. Promocja nie dotyczy formy płatności za pobraniem.
 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). Przy czym Organizator promocji informuje, że realizacja zamówienia następuje w ciągu 14 dni roboczych po osiągnięciu łącznej minimalnej liczby zamówionych produktów jednego rodzaju. W przypadku braku osiągnięcia minimalnej ilości sprzedażowej organizator zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę w terminie 7 dni roboczych od zakończenia sprzedaży.
 11. W przypadku zdarzeń losowych takich jak:
 12. Uszkodzenie lub zaginięcie zamówionego towaru podczas transportu od dostawcy do organizatora
 13. Uszkodzenie lub zaginięcie zakupionego towaru podczas transportu od organizatora do Klienta
 14. Wyprzedania przez dostawce całego dostępnego dla organizatora asortymentu podczas trwania promocji
 15. Organizator zobowiązuje się do zwrotu całości kwoty zapłaconej za dany towar w terminie do 7 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.
 16. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 17. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 18. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 19. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 20. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie
 21. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacja@zielonebutelki.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 22. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 23. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 24. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 25. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 26. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 27. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na ww.zielonebutelki.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 12

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na gruncie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu na adres: 

  a) Zielone Butelki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk);
  b) lub na adres e-mail: reklamacja@zielonebutelki.pl

 3. Wzór oświadczenia z którego może skorzystać Klient, w celu odstąpienia od umowy, znajduje się T U T A J.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówiony towar bezpośrednio do sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do sklepu w stanie niezniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie jej transportu. O ile jest to możliwe, zwracany towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 10. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 13

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie złożonego zamówienia i innych usług oferowanych. Co więcej powyższe uprawnienie przysługuje również co do kwestii wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, co do zasady powinno zawierać: 

  a) imię i nazwisko;
  b) opis (towaru, usterki, niezgodności towaru z umową, numer zamówienia);
  c) datę zakupu
  d) podpis.

 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 4. Reklamacje można składać:

  a) mailowo pod adresem e-mail: reklamacja@zielonebutelki.pl
  b) korespondencyjnie: na adres: 

Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk. 

 1. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 3. W przypadku, gdy Sprzedający nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Konsument ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

§ 14

Newsletter

 1. Klient korzystający z usług świadczonych przez sklep, mają możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. 
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 3. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie i aktualnych promocjach.
 4. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.
 5. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera, bądź poprzez wysłane e-maila zwrotnego o treści „nie” bądź „wypisz z newslettera”. 

§ 15

DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ DANYCH

 1. Administratorami danych osobowych jest właściciel sklepu tj. spółka Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. 
 2. Dane osobowe Klientów, wykorzystywane i przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, weryfikacji, jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami, w zakresie związanym z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażowym, w celu utrzymywania kont w serwisie internetowym, a także w prawnie usprawiedliwionym celu właściciela tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług właściciela, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób których dane dotyczą, zawiera polityka prywatności oraz informacje dostępne na stronie dotyczących danych osobowych. 
 3. Jeśli Kupujący wyrazi zgodę w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego (Newsletter), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204). 
 4. Klient jest uprawniony do poprawiania dotyczących go danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych wymaganych przy rejestracji lub zakupu jako gość uniemożliwi założenia konta w serwisie internetowym.
 5. Właściciel sklepu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych kont Klientów. Klient obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 
 6. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.zielonebutelki.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane. 
 7. Po realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym zastrzega sobie możliwość przesłania Kupującemu, bezpośrednio na podany przez niego na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 16

POLITYKA PRYWATNOSCI I PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, które na zlecenie Sprzedającego  przetwarzają Dane Osobowe. 
 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w umowie z Administratorem, a Administrator zastrzega iż cele te i zakres są niezbędne do zrealizowania usługi. 
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Powyższe nie dotyczy firmy Fedex, która jest Administratorem wszystkich danych w procesie realizacji usługi dostawy zamówienia. 
 4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o jej lokalizacji, jej identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tejże osoby fizycznej. 
 5. Spółka Zielone Butelki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przetwarza Dane Osobowe osób, których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 6. Dane Osobowe zbierane w sklepie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie lub za pośrednictwem sklepu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celem przetwarzania, Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa zezwalałyby na dłuższy okres ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dowodowych dotyczących funkcjonowania sklepu lub innej działalności Administratora. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 
 7. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest do tego zobowiązany przepisami prawa i zawartą z Administratorem umową w szczególności Przetwarzający: 

  a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
  b) stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  c) stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora. 
 1. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Administratorowi. 
 2. Przetwarzający nie może przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w umowie z Administratorem i opisanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 3. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego. 

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Aktualny Regulamin sklepu jest publikowany na stronie internetowej www.zielonebutelki.pl z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 
 2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w serwisie internetowym. Właściciel dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 12 godzin w każdym tygodniu udostępniania kont. 
 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W razie sporu powstałego w związku z działalnością sklepu na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. 
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela sklepu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku zmian technicznych, organizacyjnych, obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności czy zmiany sposób dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sklep opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. 
 8. O zmianach w regulaminie Sprzedający poinformuje Kupujących, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Kupujący mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta ze skutkiem natychmiastowym. 

Product successfully added to the product comparison!
Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz osobiście zarządzać tym, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być implementowane na Twoim urządzeniu. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik - Więcej informacji